SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA  SEMINARJE,  DELAVNICE  IN DRUGE IZOBRAŽEVALNE DOGODKE (v nadaljevanju Splošni pogoji)

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijav za dogodke (seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira NLP Center, Gaber Marolt s.p. (v nadaljevanju NLP CENTER).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani NLP CENTR-a. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na Dogodek, ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani NLP CENTR-a in se lahko občasno spreminjajo brez predhodnega obvestila. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.nlp-center.si.

2. Prijave in plačilo kotizacije

 Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice ob posameznem dogodku, preko e-pošte s posredovanjem potrebnih podatkov ali z izpolnitvijo obrazca »prijavnica«, ki jo lahko oddate fizično ali skenirano.

Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete tudi po navadni pošti na naslov: NLP Center, Gaber Marolt s.p., p.p.1848, 2115 Maribor.

 Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi, ne glede na način prijave, je potrebno posredovati podatke, ki jih vsebuje prijavnica, najmanj pa tista z označbo obvezno:

  • Ime in priimek udeleženca*
  • kontaktna e-pošta udeleženca*
  • telefonska številka udeleženca
  • Oddelek oziroma funkcija v podjetju
  • Naziv podjetja*
  • Id za DDV*
  • Ulica in hišna številka*
  • Poštna št. in kraj*

Žig in podpis prijavitelja na Dogodek*, v kolikor poslujete z žigom.

(*podatki, označeni z * so za pravne osebe obvezni. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov v točki 5. )
Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani je ob predstavitvi posameznega Dogodka naveden znesek kotizacije ter popusti, ki jih prizna NLP CENTER tistim, ki izpolnjujejo za to navedene pogoje. Kotizacija mora biti poravnana najkasneje na dan pred izvedbo Dogodka na transakcijski račun NLP CENTR-a. NLP CENTER bo po opravljenem izobraževanju izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici.

S prijavo na Dogodek sprejmete obveznost plačila kotizacije v celoti, ne glede na morebitno plačilo na obroke, ne glede na čas trajanja izobraževanja.

Potrditve prijave:

S prijavo preko strani www.nlp-center.si potrjujete prijavo na dogodek.

Pogoji odpovedi:

S prijavo se obvezujete, da boste poravnali celotno kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oz. po ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi takrat, kadar gre za izobraževanje v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja preneha obiskovati izobraževanje.

Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred pričetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30% kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine oz. osebe. V primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali družinskega člana priznamo nižje plačilo, če je odpoved pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 40€ manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridružujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila odpovedi.

Popust za enkratno plačilo:

 Popust za enkratno plačilo velja v primeru plačila celotne kotizacije do dneva pričetka izobraževanja in velja v višini kot je objavljena ob prijavi na dogodek na strani www.nlp-center.si ali  na oglasnih materialih. Za izvedeno plačilo veljajo zneski, ki pridejo na račun do konca dneva pred pričetkom izobraževanja.

Odpoved prijave

 Odpoved prijave na Dogodek s strani udeleženca je možna le v pisni obliki, posredovani po emailu na naslov gaber.marolt@siol.net ali maja@nlp-center.si . Odpovedi po telefonu ne sprejemamo.

Pisne odjave upoštevamo, če jih prejmemo najmanj 2 delovna dneva pred začetkom posameznega Dogodka. Pri kasnejši odjavi ali ob neudeležbi na Dogodku pa NLP CENTER zaračuna polno kotizacijo, razen v primeru zdravniškega opravičila. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo.

 Za posamezne Dogodke lahko NLP CENTER odpovedne roke uredi drugače od splošnih pogojev ter jih objavi na spletni strani www.nlp-center.si .

NLP in druga izobraževanja, ki trajajo dalj časa, lahko udeleženec po prijavi odpove samo v primeru bolniške odsotnosti, primeru višje sile, poplava, požar, selitve več kot 300km od kraja bivanja ob prijavi ali smrt v družini.

V primeru, da NLP CENTER ne izvede predvidenega števila ur izobraževanja, bodisi zaradi višje sile ali zaradi odpovedi v skupini, so udeleženci upravičeni do vračila kotizacije do sorazmerne višine glede na število neizvedenih ur.

Ne glede na razlog odpovedi si NLP CENTER pridržuje pravico, da zaračuna 50€ administrativnih stroškov   

3. Vsebina

NLP CENTER si pridržuje pravico delne prilagoditve napovedane vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka, ter do odpovedi posameznega Dogodka. Vsebina se lahko prilagodi potrebam skupine udeležencev in posameznim vprašanjem iz vsebine. V nobenem primeru pa NLP CENTER ni dolžan izvesti ali nadomestiti vsebine, ki ni bila izvedena.

Spremembe datuma in lokacije bodo objavljene na spletni strani www.nlp-center.si , prijavljenim pa sporočene po mejlu.

 Gradiva

Udeleženci prejmejo gradiva, ki spremljajo posamezno izobraževanje. Gradiv v digitalni obliki ne posredujemo. Posredovanje tiskanih gradiv tretjim osebam, brez predhodne odobritve NLP CENTR-a, ni dovoljeno.

Snemanje in uporaba slikovnega in videomateriala

NLP Center si pridružuje pravico do zvočnega in/ali video snemanja izobraževanj, delavnic in dogodkov, ter do njihovega fotografiranja. Posnetki ostanejo v lasti NLP Centra, le-ta jih lahko uporabi za potrebe trženja in promocije.

Zaključek izobraževanja in pridobitev certifikata INLPTA

Udeleženec zaključi izobraževanje na dvo ali tro-dnevnem dogodku, na katerem opravlja zaključni izpit. Dogodek se predvidoma odvija izven prostorov NLP Centra (hotel, koča…). Udeleženec ponudniku nastanitve zanjo in za prehrano plača po ceniku ponudnika nastanitve, ostalih stroškov udeleženec ne nosi.

Zaključni izpit je sestavljen iz pisne naloge in zaključnega nastopa. Pogoj pridobitve INLPTA certifikata je uspešno opravljen zaključni izpit in vse poravnane finančne obveznosti do NLP Centra.

4. Varovanje osebnih podatkov

NLP CENTER se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s prijavo ali udeležbo na dogodku, oziroma s prijavo na internetni strani ravnal skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, bo skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev podjetja NLP CENTER, Gaber Marolt s.p., ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na Dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da NLP CENTER, trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za zgoraj naveden namen.

S potrditvijo ponudbe se strinjate, da se lahko vaša organizacija navede med reference. Če tega ne želite, nas na to opozorite.

5. Splošno

Splošni pogoji veljajo z dnem objave na strani www.nlp-center.si . V kolikor ni drugače navedeno v ponudbi ali pogodbi, veljajo splošni pogoji tudi za podjetja, ki naročajo interna izobraževanja.

 Splošni pogoji veljajo od 1.3.2017